Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Giảng viên Ths Phạm Vũ Hiệp
Ths Phạm Vũ Hiệp
Ths Phạm Vũ Hiệp | 19h45' 11/11/2020
Xem bài học Digitalized Marketing là gì?
Ths Phạm Vũ Hiệp
Ths Phạm Vũ Hiệp | 17h21' 14/04/2022
Xem bài học Các mô hình Chuyển đổi số trên từng giao dịch (tt)
Ths Phạm Vũ Hiệp
Ths Phạm Vũ Hiệp | 17h16' 14/04/2022
Xem bài học Các mô hình Chuyển đổi số trên từng giao dịch
Ths Phạm Vũ Hiệp
Ths Phạm Vũ Hiệp | 16h37' 14/04/2022
Xem bài học Nhận thức về chuyển đổi số