Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Giảng viên PGS-Ts Lý Phương Duyên