Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài tự luận

ĐỀ SỐ 10

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu
Câu 1: Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp áp dung loại hợp đồng trọn gói có bao gồm chi phí dự phòng hay không? Trong trường hợp trong giá gói thầu bao gồm cả chi phí dự phòng trượt giá, dự phòng phát sinh khối lượng nhưng khi nhà thầu thực hiện hợp đồng lại không xảy ra trượt giá, phát sinh khối lượng thì xử lý như thế nào?

Gợi ý trả lời

  1. Căn cứ:
    • Điểm a khoản 2 điều 35 Luật đấu thầu
    • Điểm a, b khoản 1 điều 62 Luật đấu thầu
  2. Phân tích

Điểm a, khoản 1, điều 62, luật đấu thầu 43/2013/QH13 : Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng

Điểm b, khoản 1, điều 62, luật đấu thầu 43/2013/QH13 Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng

Do đó trường hợp này khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu được thanh toán bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

3)Kết luận:
Nhà thầu được thanh toán giá bằng giá ghi  trong hợp đồng trong trường hợp thiết kế không thay đổi.

Câu 2: Theo anh/chị, khi lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì cần lưu ý những nội dung gì để có thể lựa chọn được nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

Khi lập HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa cần lưu ý:

- Các cá nhân lập HSMT phải có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu: Hiểu rõ nội dung, tính chất, đặc điểm gói thầu, am hiểu pháp luật về đấu thầu và pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực tài chính thương, mại kỹ thuật
- Khi lập HSMT cần tuân thủ các quy định tại các Thông tư hướng dẫn mẫu HSMT và chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng;
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu phải phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 12
Nghị định 63/2014/NĐ-CP không được làm hạn chế nhà thầu.

KẾT LUẬN

Khi lập HSMT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì cần lưu ý những nội dung nêu trên để có thể lựa chọn được nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

 
Câu 3: Trong cùng 1 gói thầu, nhà thầu chào giá khác nhau cho cùng một hạng mục công việc Z
- Hạng mục công việc Z ở phần A: 2,5tr/m2
- Hạng mục công việc Z ở phần B: 3,5tr/m2
- Công việc ở phần A thực hiện năm 2020, công việc phần B thực hiện năm 2021. Do thấy có sự khác nhau về giá ở cùng 1 hạng mục công việc, Tổ chuyên gia,đánh giá và thực hiện hiệu chỉnh đơn giá ở phần A thành 3,5tr/m2. A/c đánh giá ntn?

Gợi ý trả lời

1/ Căn cứ:
-  Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT
-   Điểm đ, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu.
-   Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

2/ Phân tích, nhận xét và kết luận:

  • Theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
  • Hạng mục công việc Z ở phần A và phần B là hai phần công việc thực hiện trong hai khoảng thời gian khác nhau (giá vật liệu, nhân công, máy thi công khác nhau) nên nhà thầu chào 2 giá khác nhau là hoàn toàn phù hợp.
  • Khi tham dự thầu, nhà thầu được quyền quyết định về đơn giá dự thầu. Nhà thầu được đề nghị trúng thầu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu. Do đó Tổ chuyên gia phải đánh giá theo đúng như trong bảng tổng hợp chào giá mà không được hiệu chỉnh đơn giá

3) Kết luận:
Tổ chuyên gia,đánh giá và thực hiện hiệu chỉnh đơn giá ở phần A thành 3,5tr/m2 là không phù hợp

Câu 4: Trong quá trình đánh giá HSDT gói thầu xây lắp, tổ chuyên gia nhận thấy trong đơn giá chào thầu một số hạng mục của nhà thầu X không tuân thủ theo quy định như: định mức về nhân công, vật liệu, ca máy do nhà thầu này chào trong HSDT lớn hơn định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. Theo đó, tổ chuyên gia tiến hành hiệu chỉnh định mức về nhân công, vật liệu, ca máy về đúng định mức mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã công bố. Hỏi: Việc đánh giá (hiệu chỉnh) như nêu trên của tổ chuyên gia có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không, tại sao?

Gợi ý trả lời

1)Căn cứ:
* Căn cứ khoản 1, điều 15, Nghị định 63/2014/NĐ-CP;
* Căn cứ khoản 2 điều 39, nghị định 10/2021/NĐ-CP

2)Phân tích
Điểm a, khoản 3, điều 20 nghị định 10/2021/NĐ-CP: Định mức dự toán là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình.

Căn cứ khoản 2 điều 39, Nghị định 10/2021/NĐ-CP :Nhà thầu thi công xây dựng có quyền Quyết định định mức dự toán, giá xây dựng công trình và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu.Việc tính toán giá dự thầu trong HSDT là do nhà thầu tự quyết định theo khả năng, lợi thế và tính cạnh tranh của nhà thầu so với các nhà thầu khác, đồng thời đảm bảo thực hiện gói thầu hiệu quả, chất lượng theo yêu cầu.

3)Kết luận
Tổ chuyên gia tiến hành hiệu chỉnh định mức về nhân công, vật liệu, ca máy về đúng định mức mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã công bố là không phù hợp