Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài tự luận

ĐỀ SỐ 7

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu
Câu 1: Ban QLDA các công trình thủy lợi tỉnh A là chủ đầu tư gói thầu TV khảo sát, lập TKBVTC và dự toán công trình hệ thống thoát lũ; gói thầu được tổ chức LCNT theo hình thức ĐTRR trong nước. Tại thời điểm đóng thầu có 02 nhà thầu nộp HSDT. Chủ đầu tư đã xử lý tình huống theo hướng cho phép bên mời thầu mở thầu ngay để đánh giá. Sau khi đánh giá về kỹ thuật, chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá này và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của nhà thầu này vượt giá gói thầu được duyệt. Theo đó, chủ đầu tư đã quyết định hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại. Hỏi: Anh/chị hãy bình luận về cách xử lý nêu trên của CĐT

Gợi ý trả lời

1/ Căn cứ:

 • Khoản 1điều 17 Luật đấu thầu
 • Khoản 4 và khoản 8 điều 117 Nghị định 63
 • Khoản 10 điều 74 Luật đấu thầu 2/ Phân tích, nhận xét và kết luận:

Có 02 nhà thầu → theo điểm b khoản 4 Điều 117 nghị định 63. Tuy nhiên để tăng tính cạnh tranh, có thể xử lý tình huống theo điểm a, khoản 4 điều 117 (nếu không, dựa sức ép thời gian)
Xử lý tình huống tại khoản 8 Điều 117 nghị định 63 mà chưa cần phải hủy thầu theo khoản 1 điều 17 luật đấu thầu
Chủ đầu tư sẽ xử lý tình huống theo quy định tại khoản 8 điều 117 nghị định 63 Sau khi xử lý tình huống rồi mà giá nhà thầu đưa ra vẫn vượt giá gói thầu thì nhà thầu sẽ bị loại và rơi vào trường hợp không có nhà thầu nào đáp ứng nên hủy thầu.
Thẩm quyền hủy thầu thuộc về chủ đầu tư (theo khoản 10 điều 74 luật đấu thầu).

Câu 2: Chủ đầu tư tổ chức ĐTRR gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình X. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 14 tháng kể từ ngày khởi công công trình; nhà thầu trúng thầu là nhà thầu A. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, do có nhiều yếu tố thuận lợi nên nhà thầu đã rút ngắn được thời gian thi công từ 14 tháng xuống còn 12 tháng; khối lượng công việc giám sát thi công không thay đổi, bảo đảm đúng quy định của hợp đồng. Hỏi: Trong trường hợp này nhà thầu A được thanh toán
theo đúng giá trị ghi trong hợp đồng hay chỉ được thanh toán giá trị tương đương với thời gian 12 tháng.

Gợi ý trả lời

1/ Căn cứ:

 • Điểm a khoản 1 điều 62 Luật đấu thầu 2/ Phân tích, nhận xét và kết luận:
Thanh toán đầy đủ theo hợp đồng trọn gói
Câu 3: Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp áp dung loại hợp đồng trọn gói có bao gồm chi phí dự phòng hay không? Trong trường hợp trong giá gói thầu bao gồm cả chi phí dự phòng trượt giá, dự phòng phát sinh khối lượng nhưng khi nhà thầu thực hiện hợp đồng lại không xảy ra trượt giá, phát sinh khối lượng thì xử lý như thế nào?

Gợi ý trả lời

 1. Căn cứ:
  • Điểm a khoản 2 điều 35 Luật đấu thầu
  • Điểm a, b khoản 1 điều 62 Luật đấu thầu
 2. Phân tích

Điểm a, khoản 1, điều 62, luật đấu thầu 43/2013/QH13 : Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng
Điểm b, khoản 1, điều 62, luật đấu thầu 43/2013/QH13 Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng
Do đó trường hợp này khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu được thanh toán bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

3)Kết luận:
Nhà thầu được thanh toán giá bằng giá ghi  trong hợp đồng trong trường hợp thiết kế không thay đổi.

Câu 4: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh X được giao làm chủ đầu dự án xây dựng công trình Y, trong đó có gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình Y (gói thầu A). Trong số các nhà thầu tham dự thầu gói thầu A có Trung tâm Z (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông tỉnh X) do UBND tỉnh X quyết định thành lập. Hỏi: Trung tâm Z có được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh trạnh trong đấu thầu khi tham dự thầu gói thầu A hay không?

Gợi ý trả lời

Căn cứ:

 • Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật đấu thầu
 • Điểm a Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63
→ Không vi phạm