Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài tự luận

ĐỀ SỐ 2

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

Câu 1: Công ty viễn thông X là DNNN mở bán đấu giá một gói lưu lượng quốc tế về tại hệ thống mạng do mình quản lý. Hỏi Công ty viễn thông X có cần tuân thủ QĐ LĐT NĐ 63 ko?

Gợi ý trả lời

1/ Căn cứ:

  • Điều 1 luật đấu thầu
  • Khoản 12 điều 4 luật đấu thầu.

2/ Phân tích, nhận xét và kết luận:
Tại khoản 12, điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH14  ghi rõ: "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Đối với trường hợp nêu trên, việc công ty viễn thông X tiến hành mở bán đấu giá gói lưu lượng quốc tế chiều về tại hệ thống mạng do mình quản lý không phải là hoạt động lựa chọn nhà thầu theo quy định nêu trên. Vì vậy hoạt động đấu giá này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43 nên cty viễn thông X ko cần tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu 43. Việc đấu giá gói thầu nêu trên phải tuân thủ Luật đấu giá tài sản.

3) Kết luận: Việc đấu giá của Cty X không cần tuân thủ Luật Đấu thầu nhưng cần tuân thủ Luật đấu giá tài sản.
Câu 2: Khi lập HSMT đối với gói thầu xây lắp thì cần lưu ý những nội dung gì để có thể lựa chọn được nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

Gợi ý trả lời

Căn cứ:

  • Khoản 2 Điều 39 Luật đấu thầu
  • Điều 12 Nghị định 63
  • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
Câu 3: Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định cho gói thầu đó. Cho ví dụ ?

1/ Căn cứ:

  • Khoản 3 điều 6 Luật đấu thầu
  • Khoản 12 điều 4 Luật đấu thầu

2/ Phân tích, nhận xét và kết luận:
Theo Khoản 3 điều 6 Luật đấu thầu, nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện HĐ phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng: Hai nhà thầu này đứng ở vai trò người thực hiện và người giám sát nên phải độc lập để đảm bảo tính khách quan, không bao che… khi nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện công việc của mình.

Cũng theo Khoản 3 điều 6 Luật đấu thầu, nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện HĐ phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó: Hai nhà thầu này cũng phải độc lập để đảm bảo tính khách quan, không bao che… cho nhà thầu khi thực hiện công việc kiểm định, bởi nếu nhà thầu kiểm định phát hiện ra sai sót thì lỗi thuộc về nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng.
Câu 4: Theo anh/chị, khi lập HSMT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì cần lưu ý những nội dung gì để có thể lựa chọn được nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh?

Gợi ý trả lời

Căn cứ:

  • Khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu
  • Điều 12 Nghị định 63
  • Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT