Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài Quiz thi thử

ĐỀ SỐ 4

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

1. Chi phí đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển là:

2. Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng là:

3. Chi phí đăng tải danh sách ngắn là:

4. Chi phí đăng tải thông báo mời thầu là:

5. Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là

6. Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là:

7. Khi tổ chức đấu thầu qua mạng, đối tượng nào dưới đây thực hiện đăng ký vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia? Chọn đáp án đúng.

8. Ai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin do nhà thầu tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số của nhà thầu? Chọn đáp án đúng.

9. Khi tham dự đấu thầu qua mạng, nhà thầu có đính kèm theo hồ sơ dự thầu một thư giảm giá. Hỏi thư giảm giá đó có được xem xét, đánh giá hay không? Chọn đáp án đúng.

10. Trong đấu thầu qua mạng, nhà thầu nộp HSDT bằng cách nào? Chọn đáp án đúng.

11. Nhà thầu phải trả phí trong trường hợp nào sau đây? Chọn đáp án đúng.

12. Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với đấu thầu trong nước? Chọn đáp án đúng.

13. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển? Chọn đáp án đúng.

14. Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển? Chọn đáp án đúng.

15. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu? Chọn đáp án đúng.

16. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu: Chọn đáp án đúng.

17. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm? Chọn đáp án đúng.

18. Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn? Chọn đáp án đúng.

19. Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Chọn đáp án đúng.

20. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện nào sau đây? Chọn đáp án đúng.

21. Nhà thầu nước ngoài tham dự đấu thầu quốc tế tại Việt Nam: Chọn đáp án đúng.

22. Đấu thầu quốc tế: Chọn đáp án đúng.

23. Đối tượng nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi tham gia lập hồ sơ mời thầu? Chọn đáp án đúng.

24. Một trong các trường hợp phải hủy thầu là: Chọn đáp án đúng.

25. Không được hủy thầu trong trường hợp nào sau đây? Chọn đáp án đúng.

26. Chủ đầu tư Y đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (có giá gói thầu 22 tỷ đồng) trên địa bàn tỉnh X. HSMT quy định nhà thầu phải có 3 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 15 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng xây dựng trên địa bàn t

27. Gói thầu nào dưới đây là gói thầu mua sắm hàng hóa? Chọn đáp án đúng.

28. Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển (nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) được: Chọn đáp án đúng.

29. Loại hợp đồng nào dưới đây phù hợp để áp dụng cho gói thầu nạo vét lòng hồ có giá gói thầu 19 tỷ đồng? Chọn đáp án đúng.

30. Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong đơn dự thầu nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào? Chọn đáp án đúng.

31. Đối với gói thầu xây lắp áp dụng tiêu chí đạt/không đạt để đánh giá về mặt kỹ thuật, được phép sử dụng tiêu chí "chấp nhận được" tối đa là bao nhiêu % trong tổng số các tiêu chí đánh giá? Chọn đáp án đúng.

32. Sau khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu A đã ký hợp đồng với Công ty B (không phải là nhà thầu phụ và không được nhà thầu A kê khai trong HSDT) để Công ty B thực hiện khoảng 25% giá trị hợp đồng. Việc nhà thầu A ký hợp đồng với Công ty B có phù h

33. Năm 2016, Công ty A vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh X trong thời hạn 3 năm. Năm 2017, khi Công ty A tham dự thầu gói thầu B tại tỉnh Y, bên mời thầu gói thầu B sẽ: Chọn đáp án đúng.

34. Do không đồng ý với kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu X thuộc dự án đầu tư phát triển, nhà thầu A đã gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu gói thầu X. Bên mời thầu xử lý đơn kiến nghị của nhà thầu A như thế nào? Chọn đáp án đúng.

35. Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình X quy định từ năm 2014 đến trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải hoàn thành tối thiểu 03 hợp đồng có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đang xét, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 70 tỷ đồng. Nhà

36. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không? Chọn đáp án đúng. Chọn đáp án đúng.

37. Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức: Chọn đáp án đúng.

38. Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, không được vi phạm quy định nào dưới đây? Chọn đáp án đúng.

39. Nguyên tác thương thảo hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định của pháp luật đấu thầu là: Chọn đáp án đúng.

40. Đối tượng nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi trực tiếp tham gia lập hồ sơ mời thầu: Chọn đáp án đúng.

41. Công ty A là công ty con của Tổng công ty B (không phải đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty B ) và có đủ tư cách hợp lệ để tham gia dự thầu độc lập. Khi đó, Tổng công ty B có thể giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay kh

42. Hành vi chia nhỏ các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu sé bị xử lý vi phạm theo hình thức nào? Chọn đáp án đúng.

43. Theo quy định, sau thời điểm đóng thầu nhà thầu được phép: Chọn đáp án đúng.

44. Trách nhiệm của Bên mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án là gì? Chọn đáp án đúng.

45. Đối với các loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào? Chọn đáp án đúng.

46. Việc điều chỉnh hợp đồng phải tuân thủ theo nguyên tắc: Chọn đáp án đúng.

47. Nhà thầu chính là: Chọn đáp án đúng.

48. Chủ đầu tư và nhà thầu tham dự được coi là độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính khi: Chọn đáp án đúng.

49. Thời hạn tối đa cho việc áp dụng thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung là: Chọn đáp án đúng.

50. Hành vi đưa, nhận , môi giới, hối lộ trong đấu thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức: Chọn đáp án đúng.

51. Thời gian phê duyệt hoặc có ý xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định: Chọn

52. Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng công trình được phép thực hiện: Chọn đáp án đúng.

53. Gói thầu nào Sau đây là gói thầu quy mô nhỏ: Chọn đáp án đúng.

54. Một trong các trách nhiệm của chủ đầu tư: Chọn đáp án đúng.

55. Giá đề nghị trúng thầu … ? Chọn đáp án đúng.

56. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối mới gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi trong nước là: Chọn đáp án đúng.

57. Đối với gói thầu thuộc dự án, việc hủy thầu trong trường hợp tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu là thẩm quyền của: Chọn đáp án đúng.

58. Thông tin nào dưới đây không thuộc nội dung của biên bản mở thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: Chọn đáp án đúng.

59. Hình thức... được áp dụng vơi gói thầu xây lắp có giá gói thầy 850 triệu đồng: Chọn đáp án đúng.

60. Khi tiến hành đánh giá thư bảo lãnh dự thầu qua mạng , trường hợp có sự sai khác giữa thông tin trong biên bản mở thầu và thông tin trong thư bảo lãnh (là file đính kèm) thì căn cứ vào thông tin nào để đánh giá? Chọn đáp án đúng.

61. Điều kiện để được áp dụng mua sắm trực tiếp là: Chọn đáp án đúng.

62. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nội dung thương thảo nào của gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khác so với nội dung thương thảo của gói thầu xây lắp? Chọn đáp án đúng.

63. Tại lễ mở thầu, hồ sơ dự thầu nào sau đây sẽ được mở: Chọn đáp án đúng.

64. Hồ sơ yêu cầu được sử dụng cho hình thức nào sau đây: Chọn đáp án đúng.

65. Điều kiện ký kết hợp đồng là: Chọn đáp án đúng.

66. Theo Luật đấu thầu có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu? Chọn đáp án đúng.

67. Kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn tối đa là bao nhiêu ngày? Chọn đáp án đúng.

68. Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp được phép tham dự: Chọn đáp án đúng.

69. Nhà thầu phụ ...: Chọn đáp án đúng.

70. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư là Thông tư quy định chi tiết về: Chọn đáp án đúng.

Thời gian làm bài