Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài Quiz thi thử

ĐỀ SỐ 1

Ôn tập thi chứng chỉ hành nghề sát hạch Đấu thầu

1. Định mức, đơn giá vật liệu, máy, nhân công do cơ quan có thẩm quyền ban hành là cơ sở để:

2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

3. Thông báo mời thầu một gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu 15 tỷ đồng, trong đó ghi thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 1/6/2019, thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 18/6/2019, thông báo mời thầu này có phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hay không?

4. Thông báo mời thầu một gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 9 tỷ đồng, trong đó ghi thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 05/7/2019, thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 20/7/2019, thông báo mời thầu này có phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hay không?

5. Thông tin nào sau đây không bắt buộc phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu?

6. Trường hợp nào không thuộc Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trong các trường hợp sau?

7. Dự án đầu tư phát triển xây dựng nhà ở cho công nhân kết hợp kinh doanh thương mại của Tổng công ty A (là doanh nghiệp nhà nước) có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng trong đó vốn nhà nước là 30 tỷ chiếm 15% tổng mức đầu tư, phần vốn còn lại do cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đóng góp. Hỏi dự án nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không?

8. Trường hợp nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu?

9. Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ tư vấn?

10. Gói thầu nào dưới đây là gói thầu mua sắm hàng hóa?

11. Tổ chuyên gia do ai thành lập?

12. Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nào sau đây?

13. Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ phi tư vấn?

14. Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đầy đủ theo Luật đấu thầu?

15. Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013, vốn nhà nước bao gồm:

16. Gói thầu là?

17. Đấu thầu rộng rãi?

18. Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức?

19. Trường hợp nào sau đây không có đủ tư cách hợp lệ tham dự đấu thầu rộng rãi trong nước?

20. Tiêu chí nào sau đây không thuộc nội dung đánh giá về tư cách hợp lệ đối với nhà thầu là tổ chức?

21. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

22. Tổng công ty A (chủ đầu tư) dự kiến chỉ định thầu cho Công ty B (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 51% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình X có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

23. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thuộc nội dung đánh giá về?

24. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật cho công trình mà mình đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

25. Điều kiện về bảo đảm cạnh tranh đối với đấu thầu rộng rãi là:

26. Nhà thầu A, B cùng có vốn góp của Tổng công ty X trên 30% và cùng tham dự đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh hay không?

27. Các điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là:

28. Ngôn ngữ được sử dụng trong đấu thầu?

29. Đồng tiền dự thầu đối với đấu thầu quốc tế?

30. Trong hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, quy định về số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu là bao nhiêu?

31. Giá trị bảo đảm dự thầu gói thầu quy mô nhỏ?

32. Hồ sơ mời thầu yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 10/5/2019, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 10/5/2019). Trong các trường hợp dưới đây bảo đảm dự thầu của nhà thầu nào không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về thời gian có hiệu lực?

33. Không yêu cầu về biện pháp bảo đảm dự thầu đối với:

34. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh, trong đó nhà thầu A là thành viên đứng đầu liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

35. Nhà thầu không trúng thầu gói thầu xây lắp được hoàn trả bảo đảm dự thầu khi nào?

36. Giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chỉ định thầu là?

37. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày kể từ:

38. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước (trừ các gói thầu quy mô nhỏ):

39. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi trong nước là:

40. Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm đối với đấu thầu quốc tế là:

41. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 25 tỷ đồng, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian bên mời thầu gửi thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu (trong trường hợp phải sửa đổi) đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu:

42. Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt:

43. Khi cần thiết, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn bao nhiêu ngày trước ngày mở thầu?

44. Bên mời thầu chịu trách nhiệm mở thầu:

45. Bên mời thầu phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng:

46. Nhà thầu phải trả phí trong trường hợp nào sau đây?

47. Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với đấu thầu trong nước?

48. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển?

49. Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển?

50. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu?

51. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu:

52. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm?

53. Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

54. Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?

55. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện nào sau đây?

56. Nhà thầu nước ngoài tham dự đấu thầu quốc tế tại Việt Nam:

57. Đấu thầu quốc tế:

58. Đối tượng nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi tham gia lập hồ sơ mời thầu?

59. Một trong các trường hợp phải hủy thầu là:

60. Không được hủy thầu trong trường hợp nào sau đây?

61. Khi hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

62. Căn cứ để phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu?

63. Đâu là nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng?

64. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu?

65. Nội dung của văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

66. Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của:

67. Phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường được ghi như thế nào?

68. Trường hợp nào được áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ đối với lựa chọn nhà thầu?

69. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế?

70. Quy trình chi tiết phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Thời gian làm bài