Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Kỹ năng kê khai Hồ sơ dự thầu qua mạng.

Kỹ năng kê khai Hồ sơ dự thầu qua mạng.

Tổng quan khóa học

Giúp các cá nhân thuộc các nhà thầu hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác kê khai hồ sơ dự thầu tại đơn vị mình.
800,000đ
Mua ngay

      - Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng.
      - Căn cứ theo theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Theo đó, Thông tư 11 quy định lộ trình đấu thầu qua mạng cho năm 2020, năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025.
      Cụ thể, năm 2020 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.Tương ứng trong năm 2021 là các mức không quá 10 tỷ đồng và không quá 20 tỷ đồng;
      Để có thể thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu qua mạng và có nắm bắt các thao tác trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, nhà thầu cần có kỹ năng kê khai hồ sơ dự thầu qua mạng.
      Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức cũng như những kỹ năng trong việc kê khai Hồ sơ dự thầu qua mạng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu.
- Cấp chứng thư số cho từng học viên để học. Hướng dẫn từng học viên thành thạo ngay tại lớp học.
-   Được tư vấn miễn phí khi có những vướng mắc trong công tác đấu thầu tại đơn vị.
      Nội dung chương trình học:
      + Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống mạng
      + Chuyên đề 2: Quy trình đăng ký
      + Chuyên đề 3: Hướng dẫn tra cứu thông tin Đấu thầu
      + Chuyên đề 4: Cài đặt hạ tầng công nghệ thông tin
      + Chuyên đề 5: Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
      + Chuyên đề 6: Làm rõ thông tin đấu thầu
      + Hướng dẫn kiểm tra thanh toán các khoản phí khi đấu thầu qua mạng

Để biết chi tiết -CLICK VÀO LINK- để biết nội dung và lộ trình khoá học.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống mạng
4 bài học
Giới thiệu hệ thống
Hệ thống pháp lý
Lộ trình đấu thầu qua mạng
Thông tư 11/2019 (Trách nhiệm của Nhà thầu)

Buổi

02

Chuyên đề 2: Quy trình đăng ký.
4 bài học
Hồ sơ đăng ký tên trên mạng đấu thầu quốc gia
Nhận Chứng thư số
Sửa đổi thông tin doanh nghiệp
Xử lý tình huống liên quan tới Chứng thư số

Buổi

03

Chuyên đề 3: Hướng dẫn tra cứu thông tin Đấu thầu
2 bài học
Mẹo săn thông tin Kế hoạch của CĐT
Tra cứu thông tin TBMT, KQĐT

Buổi

04

Chuyên đề 4: Cài đặt hạ tầng công nghệ thông tin
3 bài học
Cài đặt môi trường máy tính tương thích hệ thống
Cài đặt phần mềm hỗ trợ đấu thầu qua mạng
Cách xử lý lỗi khi gặp sự cố

Buổi

05

Chuyên đề 5: Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
5 bài học
Kê khai Hồ sơ năng lực
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Tham dự thầu qua mạng
Cách chỉnh sửa hồ sơ dự thầu
Xử lý lỗi phát sinh khi dự thầu qua mạng

Buổi

06

Chuyên đề 6: Làm rõ thông tin đấu thầu
3 bài học
Làm rõ HSMT
Trả lời yêu cầu làm rõ HSDT
Kiến nghị

Buổi

07

Hướng dẫn kiểm tra thanh toán các khoản phí khi đấu thầu qua mạng
0 bài học