Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Tổng quan khóa học

Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
đ
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: Hiểu về truyền thông nội bộ.
+ Phần 2: Các bước xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ.
+ Phần 3: Giải pháp cải thiện truyền thông nội bộ.
+ Phần 4: Gắn kết cá nhân và ý nghĩa của gắn kết cá nhân trong doanh nghiệp.
+ Phần 5: Cách gia tăng mức độ gắn kết cá nhân.
+ Phần 6: Nâng cao hiệu suất - khái niệm và tầm quan trọng.
+ Phần 7: Cách thức nâng cao hiệu suất cá nhân.  

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
1 bài học
Bài 01: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Buổi

02

Bài 02: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
1 bài học
ài 02: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Buổi

03

Bài 03: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
1 bài học
Bài 03: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Buổi

04

Bài 04: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
1 bài học
Bài 04: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Buổi

05

Bài 05: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
1 bài học
Bài 05: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Buổi

06

Bài 06: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
1 bài học
Bài 06: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Buổi

07

Bài 07: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.
1 bài học
Bài 07: Truyền thông nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.