Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Tổng quan khóa học

Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
đ
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: Công nghệ 40 và tác động của nó tới doanh nghiệp. 
+ Phần 2: Tại sao doanh nghiệp cần lãnh đạo linh hoạt Agile leaders.
+ Phần 3: Các năng lực Agile leaders cần có.
+ Phần 4: Phát triển lãnh đạo linh hoạt hướng thị trường, Triển khai lãnh đạo linh hoạt tạo giá trị thực chiến.
+ Phần 5: Lãnh đạo linh hoạt kiến tạo giá trị cho khách hàng.
+ Phần 6: Lãnh đạo linh hoạt thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
+ Phần 7: Lãnh đạo linh hoạt kiến tạo thực thi hoàn hảo.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
1 bài học
Bài 01: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Buổi

02

Bài 02: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
1 bài học
Bài 02: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Buổi

03

Bài 03: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
1 bài học
Bài 03: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Buổi

04

Bài 04: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
1 bài học
Bài 04: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Buổi

05

Bài 05: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
1 bài học
Bài 05: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Buổi

06

Bài 06: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
1 bài học
Bài 06: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.

Buổi

07

Bài 07: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.
1 bài học
Bài 07: Lãnh đạo Linh hoạt 4.0 Agile Leader.