Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

Tổng quan khóa học

KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
đ
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: KPI là gì?
+ Phần 2: Vì sao doanh nghiệp không đạt được KPI.
+ Phần 3: Phân loại KPI trong doanh nghiệp.
+ Phần 4: Nguyên tắc xây dựng KPI hiệu quả.
+ Phần 5: Quy trình xây dựng chỉ số KPI.
+ Phần 6: Những vấn đề phát sinh liên quan đến KPI.
+ Phần 7: Những lưu ý trong xây dựng KPI.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
1 bài học
Bài 01: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

Buổi

02

Bài 02: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
1 bài học
Bài 02: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

Buổi

03

Bài 03: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
1 bài học
Bài 03: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

Buổi

04

Bài 04: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
1 bài học
Bài 04: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

Buổi

05

Bài 05: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
1 bài học
Bài 05: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

Buổi

06

Bài 06: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
1 bài học
Bài 06: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.

Buổi

07

Bài 07: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.
1 bài học
Bài 07: KPI - hiểu đúng làm chuẩn.