Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Tổng quan khóa học

Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
đ
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: Định nghĩa Mentoring- cho các ví dụ về Mentoring - câu chuyện truyền cảm hứng Mentoring. 
+ Phần 2: Mentoring - Coaching - Traing và Consulitng khác nhau thế nào? Khi nào nên áp dụng Mentoring.
+ Phần 3: Các năng lực Mentoring - cấp quản lý nên làm gì để chuẩn bị trở thành Mentor.
+ Phần 4: Quy trình mentoring - ví dụ.
+ Phần 5: Xây dựng văn hóa Mentoring và các kinh nghiệm.
+ Phần 6: Áp dụng Mentoring gia tăng hiệu suất nhân viên.
+ Phần 7: Áp dụng Mentoring phát triển nghề nghiệp nhân viên - Mentoring ngược - Reverse mentoring.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
1 bài học
Bài 01: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Buổi

02

Bài 02: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
1 bài học
Bài 02: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Buổi

03

Bài 03: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
1 bài học
Bài 03: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Buổi

04

Bài 04: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
1 bài học
Bài 04: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Buổi

05

Bài 05: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
1 bài học
Bài 05: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Buổi

06

Bài 06: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
1 bài học
Bài 06: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.

Buổi

07

Bài 07: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.
1 bài học
Bài 07: Mentoring - Kỹ năng kèm cặp nhân viên.