Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Tổng quan khóa học

Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
đ
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: Nhận diện Khách hàng qua nhóm tính cách và thế hệ 
+ Phần 2: Quy trình PSA trong tuyệt chiêu bán hàng
+ Phần 3: Nhóm kỹ năng 3C, 4T và năng lực bán hàng
+ Phần 4: Nguyên tắc 6S trong tuyệt chiêu bán hàng
+ Phần 5: Mười lăm điều cần được bán nhiều hơn cho khách hàng
+ Phần 6: Câu chuyện thực tế trong bán hàng
+ Phần 7: Những điều nên làm trong tuyệt chiêu bán hàng
 

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
1 bài học
Bài 01: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Buổi

02

Bài 02: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
1 bài học
Bài 02: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Buổi

03

Bài 03: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
1 bài học
Bài 03: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Buổi

04

Bài 04: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
1 bài học
Bài 04: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Buổi

05

Bài 05: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
1 bài học
Bài 05: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Buổi

06

Bài 06: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
1 bài học
Bài 06: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.

Buổi

07

Bài 07: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.
1 bài học
Bài 07: Tuyệt chiêu bán hàng bằng câu hỏi & xử lý sự từ chối của Khách hàng.