Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Tổng quan khóa học

Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: Giới thiệu về Quản lý xung đột. Hiểu bản chất của xung đột tại nơi làm việc.
+ Phần 2: Các bước trong quá trình giải quyết xung đột.
+ Phần 3: Kỹ năng giao tiếp trong việc giải quyết xung đột.
+ Phần 4: Chiến lược quản lý xung đột tại nơi làm việc.
+ Phần 5: Xây dựng một văn hóa giải quyết xung đột tích cực.
+ Phần 6: Xử lý cuộc trò chuyện khó khăn.
+ Phần 7: Kết luận và tóm tắt cũng như mẹo để quản lý xung đột hiệu quả.
 

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
1 bài học
Bài 01: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Buổi

02

Bài 02: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
1 bài học
Bài 02: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Buổi

03

Bài 03: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
1 bài học
Bài 03: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Buổi

04

Bài 04: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
1 bài học
Bài 04: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Buổi

05

Bài 05: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
1 bài học
Bài 05: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Buổi

06

Bài 06: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
1 bài học
Bài 06: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.

Buổi

07

Bài 07: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.
1 bài học
Bài 07: Quản trị xung đột tại nơi làm việc.