Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Tổng quan khóa học

Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo: 
+ Phần 1: Giới thiệu Đọc vị tâm lý Khách hàng. 
+ Phần 2: Những yếu tố ảnh hưởng tới Đọc vị tâm lý Khách hàng.
+ Phần 3: Mô hình Đọc vị tâm lý Khách hàng.
+ Phần 4: Ứng dụng DISC trong Mô hình Đọc vị tâm lý Khách hàng.
+ Phần 5: Kỹ năng Đọc vị tâm lý Khách hàng.
+ Phần 6: Ứng dụng Đọc vị tâm lý Khách hàng khi nào?
+ Phần 7: Kỹ năng cần có để Đọc vị tâm lý Khách hàng hiệu quả.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
1 bài học
Bài 01: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Buổi

02

Bài 02: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
1 bài học
Bài 02: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Buổi

03

Bài 03: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
1 bài học
Bài 03: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Buổi

04

Bài 04: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
1 bài học
Bài 04: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Buổi

05

Bài 05: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
1 bài học
Bài 05: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Buổi

06

Bài 06: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
1 bài học
Bài 06: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.

Buổi

07

Bài 07: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.
1 bài học
Bài 07: Đọc vị tâm lý khách hàng, chìa khóa mở cửa thành công cho Doanh nghiệp.