Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Tổng quan khóa học

Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
Mua ngay
* Đối tượng tham gia:
- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…trong DNNVV.
- Các nhà quản lý cấp trung trong DNNVV: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm quản trị trong doanh nghiệp;
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ công việc…
* Nội dung đào tạo:
+ Phần 1: Tầm quan trọng và giá trị hệ điều hành doanh nghiệp (mang lại cho doanh nghiệp). 
+ Phần 2: Các cột trụ quan trọng của hệ điều hành doanh nghiệp.
+ Phần 3: Các mô hình hệ điều hành doanh nghiệp.
+ Phần 4: Hệ điều hành doanh nghiệp - Các khuyến nghị.
+ Phần 5: Giới thiệu chi tiết các hạng mục của hệ điều hành doanh nghiệp khuyến nghị.
+ Phần 6: Các bước quan trọng trong triển khai hệ điều hành doanh nghiệp.
+ Phần 7: Các bài học và chia sẻ kinh nghiệm triển khai hệ điều hành doanh nghiệp.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Bài 01: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
1 bài học
Bài 01: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Buổi

02

Bài 02: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
1 bài học
Bài 02: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Buổi

03

Bài 03: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
1 bài học
Bài 03: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Buổi

04

Bài 04: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
1 bài học
Bài 04: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Buổi

05

Bài 05: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
1 bài học
Bài 05: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Buổi

06

Bài 06: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
1 bài học
Bài 06: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.

Buổi

07

Bài 07: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.
1 bài học
Bài 07: Hệ điều hành Doanh nghiệp vạn năng.