Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Quản trị chiến lược toàn cầu

Quản trị chiến lược toàn cầu

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: 
1. Hiểu được rằng chiến lược là một bước đi năng động phù hợp giữa công ty và môi trường kinh doanh mà nó hoạt động, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững và lợi nhuận vượt trội.
2. Có khả năng phân tích các yếu tố về nguồn lực, năng lực và khả năng cạnh tranh của tổ chức, trước tiên là tập trung vào vấn đề hoạch định chiến lược.
3. Hiểu được: quá trình quản trị chiến lược, lợi thế cạnh tranh, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, chiến lược theo phòng ban, chiến lược kinh doanh và chiến lược toàn công ty.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Quá trình toàn cầu hóa của Doanh nghiệp
1 bài học
Quá trình toàn cầu hóa của DN

Buổi

02

Chuyên đề 2: Phân tích môi trường kinh doanh toàn cầu
1 bài học
Phân tích môi trường kinh doanh toàn cầu

Buổi

03

Chuyên đề 3: Chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu
1 bài học
Chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu

Buổi

04

Chuyên đề 4: Khung hội nhập toàn cầu - thích ứng địa phương (IR)
1 bài học
Khung hội nhập toàn cầu - thích ứng địa phương (IR)

Buổi

05

Chuyên đề 5: Các loại hình chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh toàn cầu
1 bài học
Các loại hình chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh toàn cầu

Buổi

06

Chuyên đề 6: Hoạch định chiến lược toàn cầu
1 bài học
Hoạch định chiến lược toàn cầu

Buổi

07

Chuyên đề 7: Quản trị marketing và nhân sự toàn cầu
1 bài học
Quản trị marketing và nhân sự toàn cầu