Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Tư duy dịch vụ khách hàng

Tư duy dịch vụ khách hàng

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: 
1. Hiểu dịch vụ khách hàng.
2. Xác định khách hàng nội bộ và bên ngoài.
3. Hiểu về tâm lý khách hàng
4. Hiểu về các mong đợi của khách hàng
5. Học cách tương tác tích cực với khách hàng.
6. Phát triển thái độ tích cực.
7. Học cách giao tiếp hiệu quả.
8. Tìm hiểu để tạo và thực hiện dịch vụ tiêu chuẩn.
9. Tìm hiểu để đánh giá và giám sát các tiêu chuẩn dịch vụ.
10. Tìm hiểu để tạo ra dịch vụ khách hàng đáng nhớ.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Khái quát về dịch vụ
1 bài học
Khái quát về dịch vụ

Buổi

02

Chuyên đề 2: Sự tham gia của khách hàng trong dịch vụ
1 bài học
Sự tham gia của khách hàng trong dịch vụ

Buổi

03

Chuyên đề 3: Hành vi khách hàng dịch vụ
1 bài học
Hành vi khách hàng dịch vụ

Buổi

04

Chuyên đề 4: Phát triển kinh doanh dịch vụ
1 bài học
Phát triển kinh doanh dịch vụ

Buổi

05

Chuyên đề 5: Quản trị dịch vụ khách hàng, quản trị dịch vụ nội bộ
1 bài học
Quản trị dịch vụ khách hàng, quản trị dịch vụ nội bộ

Buổi

06

Chuyên đề 6: Thang đo lường chất lượng dịch vụ
1 bài học
Thang đo lường chất lượng dịch vụ

Buổi

07

Chuyên đề 7: Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ
1 bài học
Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ