Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Tư duy chiến lược & Kỹ năng lãnh đạo

Tư duy chiến lược & Kỹ năng lãnh đạo

Tổng quan khóa học

Đối với một doanh nghiệp, phát triển là bài toán tất yếu nếu không muốn bị loại ra khỏi “cuộc chơi”. Nhằm tạo ra sự phát triển đột phá về doanh thu, lợi nhuận và giá trị, công ty, doanh nghiệp cần phải xác định cho mình một hướng đi đúng đắn. Để làm được điều này, điều cần ở nhà lãnh đạo là phải biết Tư duy chiến lược và Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả.
Mua ngay

Mô tả

Khóa học “Tư duy chiến lược & Kỹ năng lãnh đạo” được xây dựng nhằm hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng tầm nhìn lãnh đạo, rèn luyện và phát triển kỹ năng lãnh đạo hiệu quả.
Khóa học bao gồm các nội dung sau:

Tổng quan về chiến lược

1. Các nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược

2. Lựa chọn và triển khai chiến lược

3. Lãnh đạo trong bối cảnh thay đổi của tổ chức và môi trường

4. Lãnh đạo trong thế giới VUCA

5. Ủy quyền và giao việc hiệu quả

6. Tổng kết khóa học

Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học, học viên hiểu được công tác xây dựng chiến lược trong doanh nghiệp, các xu hướng mới về lãnh đạo trong thời kỳ nhiều biến động và không chắc chắn, hiểu rõ các vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo đầy khó khăn, cũng như cách thức ủy quyền và giao việc hiệu quả.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu khóa học
1 bài học
Giới thiệu khóa học

Buổi

02

Tư duy chiến lược
3 bài học
Tổng quan về tư duy chiến lược
Các nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược
Lựa chọn và triển khai chiến lược

Buổi

03

Kỹ năng lãnh đạo
3 bài học
Lãnh đạo trong bối cảnh thay đổi của tổ chức và môi trường
Lãnh đạo trong thế giới "VUCA"
Ủy quyền và giao việc hiệu quả

Buổi

04

Tổng kết khóa học
1 bài học
Tổng kết khóa học