Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Giao việc và ủy quyền

Giao việc và ủy quyền

Tổng quan khóa học

Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, nhà quản lý, lãnh đạo không thể tự mình làm hết mọi việc. Vì thế, vai trò của nhà quản lý là tập hợp con người, giao việc, ủy quyền cho mọi người trong doanh nghiệp để nhân viên thực hiện theo chỉ đạo chung, hướng tới hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp.
Mua ngay

Mô tả

Kỹ năng giao việc và ủy quyền là khả năng phân công trách nhiệm, nhiệm vụ và ủy quyền cho người khác một cách hiệu quả. Đây là kỹ năng vô cùng quan trọng đối với các nhà quản lý, lãnh đạo mà rất nhiều nguồn đào tạo đã và đang hướng đến. Giao việc và ủy quyền đồng nghĩa với năng lực của một doanh nghiệp trong việc thích ứng với các thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.
Nhận ra vai trò quan trọng của kỹ năng này, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Kế hoạch & đầu tư đã xây dựng nên chương trình đào tạo khóa học trực tuyến “Kỹ năng giao việc & ủy quyền” nằm trong dự án “Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV" để cung cấp những phương pháp và công cụ hiểu quả giúp các nhà quản lý, lãnh đạo có thể giao việc, ủy quyền hiệu quả cho các đơn vị, nhân viên trong doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của khóa học: 

• Hiểu bản chất, tầm quan trọng của vấn đề giao việc và ủy quyền 

• Xác định được quy trình giao việc và ủy quyền khoa học, hiệu quả

• Lựa chọn được đúng việc, đúng người, đúng thời điểm để giao việc và uỷ quyền - Xác định được các kỹ năng cần thiết để giao việc và ủy quyền thành công. 

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu chương trình
1 bài học
Giới thiệu chương trình

Buổi

02

Tổng quan về giao việc và ủy quyền
3 bài học
Tổng quan về giao việc và ủy quyền - Khái niệm và dấu hiệu
Lợi ích và rào cản của giao việc & ủy quyền
Cấp độ - Nguyên tắc của giao việc và ủy quyền

Buổi

03

Quy trình giao việc và ủy quyền
5 bài học
Rà soát công việc và lựa chọn công việc
Lập kế hoạch giao việc và ủy quyền (Phần 1)
Lập kế hoạch giao việc và ủy quyền (Phần 2)
Thực hiện giao việc & ủy quyền (Phần 1)
Thực hiện giao việc & ủy quyền (Phần 2)

Buổi

04

Kỹ năng giao việc và ủy quyền
1 bài học
Kỹ năng giao việc và ủy quyền