Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất

Tổng quan khóa học

Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng được các nhà quản trị cấp cao quan tâm đặc biệt, họ xem đó như là một vũ khí cạnh tranh sắc bén trên thị trường. Sự thành công của chiến lược phát triển doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá, tạo dựng, phát triển các nguồn lực từ chức năng sản xuất.
Mua ngay

Mục tiêu đào tạo

Học phần Quản trị sản xuất bao gồm các nội dung sau đây:

1.Giới thiệu về Quản trị sản xuất

2.Các vấn đề chủ yếu trong Quản trị sản xuất

3.Hệ thống sản xuất tinh gọn

4.Công cụ và các phương pháp trong sản xuất tinh gọn

5.Ứng dụng sản xuất tinh gọn ở một số doanh nghiệp

6.Quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh

7. Nghiên cứu điển hình về Quản trị chất lượng ở một số doanh nghiệp

8.Tổng kết học phần.

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu khóa học
1 bài học
Giới thiệu

Buổi

02

Giới thiệu về quản trị sản xuất
2 bài học
Mục tiêu và chức năng của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
Các vấn đề quan trọng trong Quản trị sản xuất

Buổi

03

Hệ thống sản xuất tinh gọn
4 bài học
Tổng quan về sản xuất tinh gọn
Công cụ và các phương pháp trong sản xuất tinh gọn
Case study 1
Case study 2

Buổi

04

Quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh
4 bài học
Tổng quan về Quản trị chất lượng trong sản xuất
Xu hướng về Quản trị chất lượng trong sản xuất
Case study 3
Case study 4

Buổi

05

Kết thúc khóa học
1 bài học
Kết thúc