Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị

Tổng quan khóa học

Hơn một thập kỷ trở lại đây, cụm từ “Kế toán quản trị” bắt đầu xuất hiện và được nhắc tới với tần suất ngày một nhiều hơn và trở thành một xu thế nghề nghiệp rất được chú ý. Vậy “Kế toán quản trị” là gì?
Mua ngay

Mô tả

Giáo sư nổi tiếng Robert Anthony của trường Kinh doanh Hardvard đã định nghĩa Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh. Mục đích của mọi ngôn ngữ là cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Ngôn ngữ có tính vùng miền. Mỗi miền, vùng có thể có giọng nói, dùng từ ngữ rất khác so với vùng miền khác. Ngôn ngữ cũng luôn hàm chứa sự không rõ ràng vì vậy có thể làm cho người ta hiểu nhầm. Kế toán cũng có đặc điểm vùng miền và có thể không rõ ràng như ngôn ngữ vậy. Bởi vậy để hiểu tốt về kế toán, Học viên cần được học một cách bài bản và chuẩn mực.

Để hiểu về tầm quan trọng của việc tại sao chúng ta cần hiểu đầy đủ, sâu sắc các những vấn đề cơ bản của kế toán. Là một nhà quản trị doanh nghiệp, tất yếu cần hiểu biết về kế toán để:

 • Sử dụng các thông tin của kế toán cho việc ra các quyết định kinh doanh.
 • Biết doanh nghiệp mình kinh doanh có hiệu quả? Tình hình tài chính, dòng tiền? 
 • Và để quản lý bộ phận kế toán, hiểu được các tài liệu về kế toán.

Các học viên sẽ cùng nhau lần lượt đi qua các nội dung sau đây:

 • Tổng quan về Kế toán-Ngôn ngữ của kinh doanh
 • Các hệ thống điều chỉnh công tác kế toán
 • Tài khoản và ghi sổ kép các giao dịch kinh doanh
 • Kế toán các quá trình trọng yếu của Doanh nghiệp, quá trình điều chỉnh và hoàn thành một chu kỳ kế toán.
 • Trình bày các báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Các hệ thống quản trị chi phí và đo lường ứng xử chi phí
 • Phân bổ chi phí
 • Kế toán các yếu tố của sản xuất, giá thành theo công việc và giá thành dịch vụ
 • Giá thành theo quá trình

Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học này, học viên có thể:

Hiểu và có thể thực hiện được các công việc và quá trình cơ bản của Kế toán Tài chính từ việc phân tích các giao dịch, ghi chép vào các tài khoản đến việc đo lường kết quả kinh doanh và trình bày các báo cáo tài chính.

 • Hiểu và thực hành các thệ thống quản trị chi phí, đo lường ứng xử chi phí. 
 • Biết các phương pháp phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ cũng như xác định lãi lỗ cho các mục tiêu quản trị khác nhau.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

 • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu về Kế toán quản trị
1 bài học
Giới thiệu chung

Buổi

02

Tổng quan về Kế Toán Ngôn Ngữ của kinh doanh
3 bài học
Tổng quan về Kế toán ngôn ngữ của kinh doanh
Hệ thống điều chỉnh công tác kế toán
Tài khoản và ghi sổ kép các giao dịch kinh doanh

Buổi

03

Đo lường kết quả kinh doanh, quá trình điều chỉnh và hoàn thành một chu kỳ kế toán
3 bài học
Kế toán các quá trình trọng yếu của Doanh nghiệp, quá trình điều chỉnh và hoàn thành một chu kỳ kế toán
Trình bày các báo cáo tài chính
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Buổi

04

Hệ thống quản trị chi phí và đo lường ứng xử chi phí
1 bài học
Các hệ thống quản trị chi phí và đo lường ứng xử chi phí

Buổi

05

Phương pháp phân bổ chi phí
1 bài học
Phân bổ chi phí

Buổi

06

Kế toán các yếu tố của sản xuất
2 bài học
Kế toán các yếu tố của sản xuất, giá thành theo công việc và giá thành dịch vụ
Giá thành theo quá trình