Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

5S - KAIZEN

5S - KAIZEN

Tổng quan khóa học

KAIZEN là triết lý xuất phát từ Nhật Bản, là quá trình cải tiến liên tục, phát huy tối đa sức sáng tạo của con người. Qua đó, mọi thành viên trong tổ chức từ lãnh đạo đến nhân viên được khuyến khích đưa ra các đề xuất cải tiến xuất phát từ những công việc thường ngày.
Mua ngay

Mô tả

Triết lý quản lý của Nhật Bản cho rằng: “Quản lý tốt nơi làm việc sẽ mang lại hiệu suất làm việc hiệu quả cao hơn”. Vì vậy 5S - một trong những công cụ cải tiến cơ bản, đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng tại các doanh nghiệp. 5S chính là nền tảng cơ bản để các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hệ thống để đảm bảo chất lượng và công cụ năng suất.

Nhận ra tầm quan trọng của 5S, KAIZEN trong quá trình quản lý, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của BỘ Kế hoạch & đầu tư đã xây dựng nên chương trình đào tạo khóa học trực tuyến “5S, KAIZEN” nằm trong dự án “Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV" để nâng cao nhận thức và cải tiến tinh thần của tập thể.

Mục tiêu đào tạo

1. Hoạt động của 5S, Kaizen 

 • Sự cần thiết của hoạt động 5S, Kaizen
 • 5S và các loại Kaizen
 • Cách tiến hành hoạt động 5S, Kaizen
 • Cách thực hiện hoạt động 5S, Kaizen

2. Hoạt động 5S

 • Sàng lọc
 • Sạch sẽ
 • Sắp xếp
 • Săn sóc
 • Sẵn sàng

3. Trước và sau khi ứng dụng 5S, Kaizen

4. Cách học và dạy 5S, Kaizen

5. Các vấn đề thường thấy trong quá trình tư vấn 5S, Kaizen

Kết quả học tập

 • Nhận thức rõ công tác quản lý chất lượng
 • Hiểu rõ mục tiêu chương trình
 • Nắm được các phương pháp để triển khai thực hiện 5S, KAIZEN tại doanh nghiệp
 • Xây dựng ý thức cải tiến và tinh thần đồng đội cho mọi người
 • Phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông quá các kiến thức thực tế

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Giới thiệu về 5S-Kaizen
1 bài học
Giới thiệu 5S - Kaizen

Buổi

02

Hoạt động 5S, Kaizen
2 bài học
Hoạt động 5S, Kaizen (Phần 1)
Hoạt động 5S, Kaizen (Phần 2)

Buổi

03

Hoạt động 5S
1 bài học
Hoạt động 5S

Buổi

04

Trước và sau khi ứng dụng 5S, Kaizen
1 bài học
Trước và sau khi ứng dụng 5S, Kaizen

Buổi

05

Cách học và dạy 5S, Kaizen
1 bài học
Cách học và dạy 5S, Kaizen

Buổi

06

Các vấn đề thường thấy trong quá trình tư vấn 5S, Kaizen
1 bài học
Các vấn đề thường thấy trong quá trình tư vấn 5S, Kaizen