Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Giảng viên Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 22h24' 30/05/2020
Xem bài học Cách tính ngày ngày trùng tang.
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 21h40' 26/04/2020
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 19h56' 22/04/2020
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 17h00' 30/05/2020
Xem bài học Các bước cơ bản thực hiện thuật huyền thông phi tinh (Phần 2).
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 16h30' 30/05/2020
Xem bài học Các bước cơ bản thực hiện thuật huyền thông phi tinh (Phần 1).
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 15h03' 22/04/2020
Xem khóa học 5S - KAIZEN
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 15h02' 22/04/2020
Xem khóa học Kế toán quản trị
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 15h01' 22/04/2020
Xem khóa học Kỹ năng đàm phán
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 14h58' 22/04/2020
Xem khóa học Quản trị sản xuất
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 14h58' 22/04/2020
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 14h58' 05/05/2020
Xem bài học Các khái niệm cơ bản về phong thủy.
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 14h57' 22/04/2020
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 13h24' 10/06/2020
Xem bài học Giới thiệu tổng quan về phong thủy.
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 12h11' 29/05/2020
Xem bài học Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 11h50' 21/04/2020
Xem bài học Vai trò và môi trường của quản trị tài chính
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 10h31' 19/03/2021
Xem bài học Digitalized Marketing là gì?
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 09h55' 18/04/2020
Xem bài học Giới thiệu môn học
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 09h45' 09/06/2020
Xem bài học Vai trò, tầm quan trọng và các khái niệm về đấu thầu;
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 06h56' 16/05/2020
Xem bài học Ma trận chấn chỉnh phong thủy.
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 06h10' 05/08/2021
Xem bài học Các loại khí?
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 06h08' 01/08/2021
Xem bài học Nội dung cơ bản của thuật phong thủy.
Ths Nguyễn Hồng Chung
Ths Nguyễn Hồng Chung | 01h52' 24/04/2020
Xem bài học Cách tìm vận mệnh.