Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

SELECT id, catid, title, [shortDesc], imgpath, Longdesc, CONVERT(varchar(10), DateAdded, 103) DateAdded FROM News WHERE id = 7 AND ISNULL(Isshow,0) > 0

Tin khác