Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài Quiz thi thử

ĐỀ SỐ 8

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

1. Nhà thầu B mua hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu, sau đó cho nhà thầu A mượn hồ sơ mời thầu để lập hồ sơ dự thầu. Khi nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu cho bên mời thầu thì bên mời thầu xử lý như thế nào?

2. Thương thảo hợp đồng được thực hiện khi nào?

3. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa , nếu nhà thầu đã điền bẳng kê khai chi phí sản xuất trong nước để được hưởng ưu đãi nhưng không kèm tài liệu chứng minh thì bên mời thầu cần xem xét như thế nào?

4. Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế , phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

5. Gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển mua sắm hàng hóa thông dụng 500 máy tính để bàn có giá trị gói thầu 5,5 tỷ đồng thì áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

6. Khi thực hiện mua sắm tập trung, có được phép áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh hay không?

7. Thông tin nào sau đây không bắt buộc phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu?

8. Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013, vốn nhà nước bao gồm:

9. Điều kiện về bảo đảm cạnh tranh đối với đấu thầu rộng rãi là:

10. Nhà thầu không trúng thầu gói thầu xây lắp được hoàn trả bảo đảm dự thầu khi nào?

11. Bên mời thầu phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng:

12. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện nào sau đây?

13. Nội dung của văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

14. Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư có thể có nhiều hơn 1 chứng thư số để sử dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không?

15. Các nhà thầu có phải nộp phí khi tải về E-HSMT không?

16. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT khi

17. Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là

18. Khi đánh giá E-HSDT đối với các nội dung đánh giá tính hợp lệ thì nội dung nào Hệ thống sẽ không tự động đánh giá?

19. Việc đánh giá nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá về:

20. Hãy chọn phương án trả lời đúng:

21. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc trường hợp sau:

22. Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu của nhà thầu A là 1.800.000.000 đồng, nhà thầu A có thư giảm giá 10%. Tuy nhiên trong quá trình đánh giá về tài chính, giá trị sai lệch thiếu của hồ sơ dự thầu là 100 triệu đồng. Trong trường hợp này, tỷ lệ phần trăm về s

23. Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 31/7/2016, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 31/7/2016. Trường hợp nào dưới đây đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệ

24. Đối tượng nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp:

25. Thương thảo hợp đồng trước khi trình kết quả lựa chọn nhà thầu:

26. Khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp giá dự thầu đính kèm đơn dự thầu (bản scan đơn dự thầu) khác so với giá dự thầu ghi trong biên bản mở thầu thì bên mời thầu sẽ xử lý như thế nào?

27. Chủ đầu tư X đăng tải thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu 15 tỷ đồng, trong đó ghi thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 1/8/2016, thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 18/8/2016, thông báo mời thầu này có phù hợp với quy đ

28. Nhà thầu A là đơn vị thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn gói thầu xây lắp công trình X. Hỏi Nhà thầu A có được tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình xây lắp X hay không? (1.5 điểm)

29. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức đấu thầu trong nước, chuyên gia tư vấn A có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có 16 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn thì được hưởng mức lương bao nhiêu?

30. Đối với gói thầu áp dụng chỉ định thầu thì có cần đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu hay không?

31. Nhà thầu X thực hiện gói thầu xây lắp với giá hợp đồng trọn gói là 5,2 tỷ đồng. Dự toán được duyệt trước đó của gói thầu X là 5,4 tỷ đồng. Theo biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực tế, giá trị công việc đã thực hiện hoàn thành của nhà thầu X tươn

32. Nhà thầu với chủ đầu tư được coi là độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính trong trường hợp nào dưới đây?

33. Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình X quy định từ năm 2014 đến trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải hoàn thành tối thiểu 03 hợp đồng có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đang xét, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 70 tỷ đồng. Nhà

34. Đối với các loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào?

35. Giá đề nghị trúng thầu...:

36. Điều kiện ký kết hợp đồng là:

37. Khi lập tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói thầu đã thanh lý hợp đồng thuộc phần công việc đã thực hiện, giá trị phần công việc đã thực hiện được tính trên cơ sở:

38. Gía đánh giá trên cùng một mặt bằng được sử dụng để nhàm mục đích

39. Theo quy định của Luật đấu thầu, giá trị bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu

40. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, khi tham dự thầu nhà thầu phải chào thầu như thế nào?

41. Giá trị hợp đồng tương tự quy định trong hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn tại các mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kém Thông tu số 03/2015/TT-BKHĐT được tính trên cơ sở nào sau đây?

42. Khi áp dụng mua sắm trực tiếp, thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá bao nhiêu tháng?

43. Bên mời thầu có văn bản đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu nhưng nhà thầu không đồng ý. Trong trường hợp này:

44. Mỗi nhà thầu được nhận tối đa bao nhiêu chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia?

45. Thời gian chuẩn bị E-HSDT đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là?

46. Ai có quyền xem kết quả lựa chọn nhà thầu khi đấu thầu mạng?

47. Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là

48. Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu qua mạng và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì

49. Trường hợp nào không thuộc Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trong các trường hợp sau?

50. Gói thầu là?

51. Nhà thầu A, B cùng có vốn góp của Tổng công ty X trên 30% và cùng tham dự đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh hay không?

52. Giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chỉ định thầu là?

53. Nhà thầu phải trả phí trong trường hợp nào sau đây?

54. Nhà thầu nước ngoài tham dự đấu thầu quốc tế tại Việt Nam:

55. Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của:

56. Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng công trình được phép tham dự thầu gói thầu:

57. Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phần phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?

58. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu

59. Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế, phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

60. Nhà thầu A và nhà thầu B cùng tham dự đấu thầu rộng rãi. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu A và người đại diện theo pháp luật của nhà thầu B là vợ chồng. Trong trường hợp này, việc đánh giá hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu nêu trên thực hiện như thế

61. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lập hồ sơ mời thầu là:

62. Bên mời thầu có thể phát hành hồ sơ mời thầu đối với gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào thời điểm nào?

63. Trường hợp sau khi lựa chọn danh sách ngắn, chỉ có 02 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì xử lý như thế nào?

64. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thuộc nội dung đánh giá về?

65. Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình Y theo phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Hỏi chủ đầu tư X nên quy định tỷ trọng điểm về kỹ thuật là bao nhiêu % tổng số điểm của than

66. Việc thẩm định hồ sơ mời quan tâm có những nội dung nào sau đây?

67. Việc thẩm định để phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu:

68. Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 10 tỷ đồng là:

69. Chủ đầu tư Y đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (có giá gói thầu 22 tỷ đồng) trên địa bàn tỉnh X. HSMT quy định nhà thầu phải có 3 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 15 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng xây dựng trên địa bàn t

70. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Thời gian làm bài