Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài Quiz thi thử

ĐỀ SỐ 7

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

1. Việc điều chỉnh hợp đồng phải tuân thủ theo nguyên tắc:

2. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối mới gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi trong nước là:

3. Theo Luật đấu thầu có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu?

4. Đối với gói thầu không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tính theo phương án nào sau đây:

5. Thời điểm đống thầu là:

6. Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào sau đây:

7. Khi hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

8. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp A, bên mời thầu có văn bản sửa đổi một số tiêu chí đánh giá về kỹ thuật và gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu. Bên mời thầu làm như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?

9. Hạch toán tài chính độc lập là tiêu chuẩn đánh giá về...?

10. Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đầy đủ?

11. Dự án đầu tư phát triển xây dựng nhà ở cho công nhân kết hợp kinh doanh thương mại của Tổng công ty A (là doanh nghiệp nhà nước) có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng trong đó vốn nhà nước là 30 tỷ chiếm 15% tổng mức đầu tư, phần vốn còn lại do cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đóng góp. Hỏi dự án nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không?

12. Đấu thầu rộng rãi?

13. Các điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là:

14. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày kể từ:

15. Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với đấu thầu trong nước?

16. Đấu thầu quốc tế:

17. Phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường được ghi như thế nào?

18. Khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt dự toán gói thầu có cần phải cập nhật đăng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không?

19. Thời gian chuẩn bị E-HSDT đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường là?

20. Với gói thầu áp dụng Chào hàng cạnh tranh rút gọn thì Chủ đầu tư có cần tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT không?

21. Khi tổ chức đấu thầu qua mạng, đối tượng nào dưới đây thực hiện đăng ký vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

22. Có mấy quy trình đánh giá E-HSDT?

23. Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

24. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thì có được nêu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu hay không?

25. Không yêu cầu về biện pháp bảo đảm dự thầu đối với:

26. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu đơn dự thầu của nhà thầu do Phó Giám đốc công ty ký nhưng không bao gồm giấy ủy quyền theo quy định của hồ sơ mời thầu thì xem xét, xử lý như thế nào:

27. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, có phải nêu yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng hay không?

28. Sau khi đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và được cấp chứng thư số, Bên mời thầu/Nhà thầu có thể thực hiện gia hạn chứng thư số vào thời gian nào?

29. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (hàng hóa được yêu cầu giao tại chân công trình), dịch vụ liên quan là dịch vụ nào?

30. Gói thầu nào là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn?

31. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có bước mời quan tâm, số lượng nhà thầu được lựa chọn vào danh sách ngắn tối đa là bao nhiêu?

32. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu trong vòng bao nhiêu ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?

33. Điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng phương pháp giá thấp nhất là:

34. Công ty A là công ty con của Tổng công ty B nhưng không phải là đơn vị hạch toán phụ thuộc. Công ty A có đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu độc lập. Khi đó, Tổng công ty B có thể giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay không?

35. Gói thầu nào dưới đây là gói thầu mua sắm hàng hóa?

36. Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức:

37. Nhà thầu chính là:

38. Đối với gói thầu thuộc dự án, việc hủy thầu trong trường hợp tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu là thẩm quyền của:

39. Kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn tối đa là bao nhiêu ngày?

40. Khi tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trong đơn dự thầu nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không báo gồm thuế, phí, lệ phí thì…

41. Hồ sơ mời thầu được sử dụng cho hình thức nào sau đây:

42. Phần trăm giá trị công việc mà nhà thầu phụ được thực hiện trong gói thầu:

43. Đối với gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì trong tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có cần nêu lý do áp dụng hình thức chỉ định thầu không?

44. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm

45. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị đánh giá là không hợp lệ trong trường hợp nào sau đây?

46. Một trong các điều kiện để nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham dự đấu thầu trong nước đối với gói thầu xây lắp là:

47. Trường hợp nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu?

48. Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức?

49. Ngôn ngữ được sử dụng trong đấu thầu?

50. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước (trừ các gói thầu quy mô nhỏ):

51. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển?

52. Đối tượng nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi tham gia lập hồ sơ mời thầu?

53. Trường hợp nào được áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ đối với lựa chọn nhà thầu?

54. Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu của tất cả các gói thầu sẽ được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đúng hay sai?

55. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi phải được thực hiện như thế nào?

56. Thời gian chuẩn bị E-HSDT đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là?

57. Ai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin do nhà thầu tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số của nhà thầu?

58. Quy định nào chưa đúng về việc làm rõ E-HSDT

59. Nhà thầu A và nhà thầu B (nhà thầu B nắm 35% cổ phần của nhà thầu A ) có được cùng tham dự thầu trong một gói thầu không?

60. Đối với gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, nhà thầu A được coi là đối tượng ưu đãi khi đáp ứng điều kiện nào dưới đây?

61. Bên mời thầu có văn bản đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu nhưng nhà thầu không đồng ý. Trong trường hợp này:

62. Gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, khi đánh giá về giá, tổ chuyên gia tách riêng phần chi phí về thuế, phí, lệ phí mà nhà thầu đã chào trong hồ sơ dự thầu và không đưa phần chi phí này vào để so sánh xếp hạng nhà thầu. Việc tổ chuyên gia đánh giá như thế là …?

63. Hồ sơ mời thầu quy định hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Việc nhà thầu chào hiệu lực hồ sơ dự thầu 182 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu được đánh giá như thế nào?

64. Sau khi đăng tải thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu của các gói thầu đấu thầu qua mạng là:

65. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, khi tham dự thầu nhà thầu phải chào thầu như thế nào?

66. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT thì nhà thầu xếp thứ nhất là nhà thầu:

67. Khi đánh giá HSDT gói thầu X, chuyên gia A có ý kiến khác với các thành viên trong tổ chuyên gia. Tổ trưởng tổ chuyên gia xử lý như thế nào trong trường hợp này?

68. Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu bị xử lý như thế nào?

69. Hành vi thông thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo hình thức ...:

70. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, giá gói thầu phải được xác định trong hồ sơ mời thầu đối với phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào?

Thời gian làm bài