Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài Quiz thi thử

ĐỀ SỐ 3

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

1. Gói thầu mời thầu qua mạng có ít hơn 03 nhà thầu nộp E-HSDT thì bên mời thầu xử lý như thế nào?

2. Ai có quyền xem biên bản mở thầu mạng? Chọn đáp án đúng.

3. Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào đâu để đánh giá E-HSDT? Chọn đáp án đúng.

4. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform (trừ bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh) thì căn cứ vào đâu để đánh giá E-HSDT? Chọn đáp án đúng.

5. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT khi nào?

6. Ai có quyền xem kết quả lựa chọn nhà thầu khi đấu thầu mạng? Chọn đáp án đúng.

7. Với gói thầu áp dụng Chào hàng cạnh tranh rút gọn thì Chủ đầu tư có cần tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT không? Chọn đáp án đúng.

8. Thời gian chuẩn bị E-HSDT đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là? Chọn đáp án đúng.

9. Chi phí nộp E-HSDT đối với đấu thầu rộng rãi là bao nhiêu tiền? Chọn đáp án đúng.

10. Chi phí nộp E-HSDT đối với chào hàng cạnh tranh là bao nhiêu tiền? Chọn đáp án đúng.

11. Giá trị bảo đảm dự thầu gói thầu quy mô nhỏ? Chọn đáp án đúng.

12. Hồ sơ mời thầu yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 10/5/2019, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 10/5/2019). Trong các trường hợp dưới đây bảo đảm dự thầu của nhà thầu n

13. Không yêu cầu về biện pháp bảo đảm dự thầu đối với: Chọn đáp án đúng.

14. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh, trong đó nhà thầu A là thành viên đứng đầu liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi ph

15. Nhà thầu không trúng thầu gói thầu xây lắp được hoàn trả bảo đảm dự thầu khi nào? Chọn đáp án đúng.

16. Giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chỉ định thầu là? Chọn đáp án đúng.

17. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày kể từ thời điểm nào?

18. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước (trừ các gói thầu quy mô nhỏ): Chọn đáp án đúng.

19. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi trong nước là: Chọn đáp án đúng.

20. Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm đối với đấu thầu quốc tế là: Chọn đáp án đúng.

21. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 25 tỷ đồng, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian bên mời thầu gửi thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu (trong trường hợp phải sửa đổi) đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu: Chọn đáp án đúng.

22. Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt: Chọn đáp án đúng.

23. Khi cần thiết, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn bao nhiêu ngày trước ngày mở thầu? Chọn đáp án đúng.

24. Bên mời thầu chịu trách nhiệm mở thầu: Chọn đáp án đúng.

25. Bên mời thầu phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng: Chọn đáp án đúng.

26. Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ tư vấn? Chọn đáp án đúng.

27. Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của: Chọn đáp án đúng.

28. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn bao nhiêu % tổng số điểm về kỹ thuật? Chọn đáp án đúng.

29. HSMT quy định thời điểm đóng thầu và thời điểm mở thầu là 9h00 và 9h30 ngày 25/5/2016. Nhà thầu A mang HSDT đến nộp lúc 9h10 phút với lý do tắc đường nên đến muộn. Trong trường hợp này, bên mời thầu phải xử lý như thế nào? Chọn đáp án đúng.

30. Nhà thầu A là đơn vị thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn gói thầu xây lắp công trình X. Hỏi Nhà thầu A có được tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình xây lắp X hay không? Chọn đáp án đú

31. Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình Y theo phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Hỏi chủ đầu tư X nên quy định tỷ trọng điểm về kỹ thuật là bao nhiêu % tổng số điểm của than

32. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có bước mời quan tâm, số lượng nhà thầu được lựa chọn vào danh sách ngắn tối đa là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng.

33. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT thì nhà thầu xếp thứ nhất là nhà thầu: Chọn đáp án đúng.

34. Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: Chọn đáp án đúng.

35. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nội dung thương thảo nào của gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khác so với nội dung thương thảo của gói thầu xây lắp? Chọn đáp án đúng.

36. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT thì áp dụng phương pháp đánh giá HSDT nào? Chọn đáp án đúng.

37. Ban quản lý dự án A trực tiếp thực hiện công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu X mà mình làm chủ đầu tư. Chi phí thẩm định mà Ban quản lý dự án A được nhận trong trường hợp này là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng.

38. Công ty X nắm giữ 65% cổ phần của Công ty A, 35% cổ phần của Công ty B và 19% cổ phần của Công ty C. Ba Công ty A, B, C cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Cả ba công ty đều độc lập về pháp lý và

39. Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất là nhà thầu nào? Chọn đáp án đúng.

40. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức đấu thầu trong nước, chuyên gia tư vấn A có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có 16 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn thì được hưởng mức lương bao nhiêu? Chọn đáp án đúng.

41. Việc thẩm định hồ sơ mời quan tâm có những nội dung nào sau đây? Chọn đáp án đúng.

42. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu trong vòng bao nhiêu ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn? Chọn đáp án

43. Khi đánh giá HSDT gói thầu X, chuyên gia A có ý kiến khác với các thành viên trong tổ chuyên gia. Tổ trưởng tổ chuyên gia xử lý như thế nào trong trường hợp này? Chọn đáp án đúng.

44. Hợp đồng nào dưới đây không được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn? Chọn đáp án đúng.

45. Bản gốc HSDT của nhà thầu không đánh số trang theo thứ tự liên tục và không được người ký đơn dự thầu ký vào từng trang thì bên mời thầu phải xử lý như thế nào? Chọn đáp án đúng.

46. Khi đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, nếu nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn của HSMT, để đơn dự thầu thuộc HSĐXKT vào HSĐXTC thì tại lễ mở thầu HSĐXKT bên mời thầu phải xử lý thế nào? Chọn đáp án đúng.

47. Nhà thầu B mua HSMT trực tiếp từ bên mời thầu, sau đó cho nhà thầu A mượn HSMT để lập HSDT. Khi nhà thầu A nộp HSDT cho bên mời thầu thì bên mời thầu xử lý như thế nào? Chọn đáp án đúng.

48. Đối với loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào dưới đây?

49. Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa và chào giá thấp nhất theo thông tin ghi nhận tại lễ mở thầu. Tuy nhiên, khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất là âm trong khi hồ sơ mời thầu quy định giá trị n

50. Đối với gói thầu áp dụng chỉ định thầu thì có cần đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu hay không? Chọn đáp án đúng.

51. Việc thẩm định để phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu: Chọn đáp án đúng.

52. Điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng phương pháp giá thấp nhất là: Chọn đáp án đúng.

53. Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc

54. Đối với gói thầu chia phần, đáp án nào sau đây không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu: Chọn đáp án đúng.

55. Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào sau đây: Chọn đáp án đúng.

56. Trong đấu thầu rộng rãi, quy định nào áp dụng đối với cả gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn? Chọn đáp án đúng.

57. HSMT yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 10/5/2016, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 10/5/2016). Trong các trường hợp dưới đây bảo đảm dự thầu của nhà thầu nào không đáp

58. Đâu là một trong các điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất? Chọn đáp án đúng.

59. Dự án đầu tư phát triển xây dựng nhà ở cho công nhân kết hợp kinh doanh thương mại của Tổng công ty A (là doanh nghiệp nhà nướcó tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng trong đó vốn nhà nước là 30 tỷ chiếm 15% tổng mức đầu tư, phần vốn còn lại do cán bộ công nhân viê

60. Nhà thầu X thực hiện gói thầu xây lắp với giá hợp đồng trọn gói là 5,2 tỷ đồng. Dự toán được duyệt trước đó của gói thầu X là 5,4 tỷ đồng. Theo biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực tế, giá trị công việc đã thực hiện hoàn thành của nhà thầu X tươn

61. Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 10 tỷ đồng là: Chọn đáp án đúng.

62. Công ty A là công ty con của Tổng công ty B nhưng không phải là đơn vị hạch toán phụ thuộc. Công ty A có đủ tư cách hợp lệ để tham dự thầu độc lập. Khi đó, Tổng công ty B có thể giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay không?

63. Mức tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng là bao nhiêu phần trăm giá hợp đồng: Chọn đáp án đúng.

64. Trong quá trình đánh giá HSDT, nhà thầu được phép làm rõ hồ sơ dự thầu khi nào? Chọn đáp án đúng.

65. Công ty A mua HSMT sau đó liên danh với công ty B để tham dự thầu. Hỏi HSDT của nhà thầu liên danh A-B có được tiếp nhận hay không? Chọn đáp án đúng.

66. Tổng công ty A dự kiến chỉ định thầu cho Công ty B (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 51% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây

67. Nhà thầu A là nhà thầu trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa của chủ đầu tư X với giá trúng thầu là 9,5 tỷ đồng (giá dự toán được duyệt là 11 tỷ đồng). Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng mà nhà thầu A phải thực hiện là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng.

68. Trong HSDT của nhà thầu A, đối với hạng mục hàng hóa USB 8G, nhà thầu chào USB 8G của Kingmax nhưng tại cột đơn giá nhà thầu lại ghi là “0” đồng. Trong trường hợp này, tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?

69. Chi phí dự phòng trong hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh: Chọn đáp án đúng.

70. Nhà thầu với chủ đầu tư được coi là độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính trong trường hợp nào dưới đây? Chọn đáp án đúng.

Thời gian làm bài