Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài Quiz thi thử

ĐỀ SỐ 10

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

1. Định mức, đơn giá vật liệu, máy, nhân công do cơ quan có thẩm quyền ban hành là cơ sở để:

2. Tổ chuyên gia do ai thành lập?

3. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

4. Giá trị bảo đảm dự thầu gói thầu quy mô nhỏ?

5. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 25 tỷ đồng, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian bên mời thầu gửi thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu (trong trường hợp phải sửa đổi) đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu:

6. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu:

7. Khi hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

8. Thông tư nào ban hành về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng?

9. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu như thế nào?

10. Gói thầu mời thầu qua mạng có ít hơn 03 nhà thầu nộp E-HSDT thì bên mời thầu xử lý như thế nào

11. Chi phí đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển là

12. Thông tư nào quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

13. Một trong các căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm hàng năm các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm dùng nguồn vốn chi thường xuyên là:

14. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng và đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư có được chỉ định cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp vừa hay không?

15. Trường hợp do lỗi chuyển phát của bưu điện, hồ sơ dự thầu được gửi đến sau thời điểm đóng thầu thì xử lý như thế nào?

16. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ trong trường hợp nào sau đây?

17. Trong hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

18. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, có được nêu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu hay không?

19. Theo quy định của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải có một số hợp đồng tương tự đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn từ năm 2014 trở lại đây, khi đó:

20. Theo quy định của Luật đấu thầu, thông báo mời thầu phải được đăng tải trên các phương tiện nào dưới đây?

21. Nội dung nào sau đây là căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên:

22. Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ tư vấn?

23. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT thì áp dụng phương pháp đánh giá HSDT nào?

24. Khi đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, nếu nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn của HSMT, để đơn dự thầu thuộc HSĐXKT vào HSĐXTC thì tại lễ mở thầu HSĐXKT bên mời thầu phải xử lý thế nào?

25. Trong đấu thầu rộng rãi, quy định nào áp dụng đối với cả gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

26. Tổng công ty A dự kiến chỉ định thầu cho Công ty B (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 51% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây

27. Đối với gói thầu xây lắp áp dụng tiêu chí đạt/không đạt để đánh giá về mặt kỹ thuật, được phép sử dụng tiêu chí "chấp nhận được" tối đa là bao nhiêu % trong tổng số các tiêu chí đánh giá?

28. Công ty A là công ty con của Tổng công ty B (không phải đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty B ) và có đủ tư cách hợp lệ để tham gia dự thầu độc lập. Khi đó, Tổng công ty B có thể giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay kh

29. Thời gian phê duyệt hoặc có ý xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định:

30. Điều kiện để được áp dụng mua sắm trực tiếp là:

31. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn bao nhiêu % tổng số điểm về kỹ thuật?

32. Việc đánh giá nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá về:

33. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu bắt buộc đáp ứng điệu kiện nào sau đây:

34. Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ phi tư vấn?

35. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong lien danh, trong đó nhà thầu A là thành viên đứng đầu liên danh. Trong quá trình đánh gia hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm

36. Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm

37. Khi xây dựng hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp đối với hình thức chỉ định thầu, nhà thầu có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

38. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

39. Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nào sau đây?

40. Tổng công ty A (chủ đầu tư) dự kiến chỉ định thầu cho Công ty B (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 51% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình X c

41. Hồ sơ mời thầu yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 10/5/2019, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 10/5/2019). Trong các trường hợp dưới đây bảo đảm dự thầu của nhà thầu n

42. Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt:

43. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm?

44. Căn cứ để phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu?

45. Thông tư nào ban hành quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

46. Các tài liệu của nhà thầu khi tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia phải đảm bảo:

47. Ai có quyền xem biên bản mở thầu mạng?

48. Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng là

49. Thời gian đánh giá E-HSDT tối đa là bao nhiêu ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu?

50. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

51. Đối với dự án đầu tư phát triển, trường hợp nào sau đây được áp dụng hình thức chỉ định thầu?

52. Tại lễ mở thầu, nhà thầu đề nghị bổ sung thư giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu theo đường bưu điện, bên mời thầu xử lý như thế nào?

53. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ trong trường hợp nào sau đây?

54. Luật đấu thầu (Điều 89 khoản 6 điểm e) quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là “đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tạ

55. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu rộng rãi quốc tế, số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

56. Ngay sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu phát hiện trong hồ sơ dự thầu đã không kê khai và không đính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của mình. Trong trường hợp này:

57. Khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin gì?

58. Trung tâm B là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cơ quan A và hạch toán kế toán độc lập. Cơ quan A (chủ đầu tư) có được giao cho Trung tâm B thực hiện gói thầu X theo hình thức tự thực hiện hay không?

59. Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của:

60. Ban quản lý dự án A trực tiếp thực hiện công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu X mà mình làm chủ đầu tư. Chi phí thẩm định mà Ban quản lý dự án A được nhận trong trường hợp này là bao nhiêu?

61. Nhà thầu B mua HSMT trực tiếp từ bên mời thầu, sau đó cho nhà thầu A mượn HSMT để lập HSDT. Khi nhà thầu A nộp HSDT cho bên mời thầu thì bên mời thầu xử lý như thế nào?

62. HSMT yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 10/5/2016, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 10/5/2016). Trong các trường hợp dưới đây bảo đảm dự thầu của nhà thầu nào không đáp

63. Nhà thầu A là nhà thầu trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa của chủ đầu tư X với giá trúng thầu là 9,5 tỷ đồng (giá dự toán được duyệt là 11 tỷ đồng). Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng mà nhà thầu A phải thực hiện là bao nhiêu?

64. Sau khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu A đã ký hợp đồng với Công ty B (không phải là nhà thầu phụ và không được nhà thầu A kê khai trong HSDT) để Công ty B thực hiện khoảng 25% giá trị hợp đồng. Việc nhà thầu A ký hợp đồng với Công ty B có phù h

65. Hành vi chia nhỏ các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu sé bị xử lý vi phạm theo hình thức nào?

66. Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng công trình được phép thực hiện:

67. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nội dung thương thảo nào của gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khác so với nội dung thương thảo của gói thầu xây lắp?

68. Phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ áp dụng cho:

69. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm vào giá dự thầu sau sửa đổi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó một khoản tiền bằng bao nhiêu khi so sánh, xếp hạn

70. Trường hợp nào sau đây được phép hủy thầu:

Thời gian làm bài