Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Bài Quiz thi thử

ĐỀ SỐ 9

Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

1. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thuộc nội dung đánh giá về?

2. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nhà thầu A có 25% số lao động là nữ giới, nhà thầu B có 30% số lao đông là thương binh. Theo quy định, nhà thầu nào được hưởng ưu đãi?

3. Trường hợp này sau đây được áp dụng đấu thầu hạn chế:

4. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, giá gói thầu phải được xác định trong hồ sơ mời thầu đối với phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào?

5. Thông báo mời thầu một gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu 15 tỷ đồng, trong đó ghi thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 1/6/2019, thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 18/6/2019, thông báo mời thầu này có phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hay không?

6. Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ phi tư vấn?

7. Không yêu cầu về biện pháp bảo đảm dự thầu đối với:

8. Khi cần thiết, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn bao nhiêu ngày trước ngày mở thầu?

9. Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

10. Đâu là nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng?

11. Quy trình đăng ký bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia gồm mấy bước?

12. Hiện nay, dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong E-HSMT, E-HSDT của các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, tư vấn và phi tư vấn được nâng lên tối đa khi tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là?

13. Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào đâu để đánh giá E-HSDT?

14. Chi phí đăng tải danh sách ngắn là

15. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời gian đánh giá E-HSDT tối đa là bao nhiêu ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu?

16. Trường hợp nào sau đây không có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu?

17. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đáp ứng điều kiện nào sau đây:

18. Sau lễ mở thầu, nhà thầu được phép làm gì trong các trường hợp dưới đây?

19. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng nhà thầu này chưa nộp phí duy trì hệ thống thì hồ sơ dự thầu được xem xét như thế nào?

20. Đối với gói thầu tư vấn áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi nào?

21. Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, không được vi phạm quy định nào dưới đây?

22. Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ có phải áp dụng hợp đồng trọn gói hay không?

23. Khi nộp hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu qua mạng, nhà thầu có cần phải đính kèm bản chụp (scan) tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của mình hay không?

24. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được đăng tải trên phương tiện nào?

25. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn bao nhiêu % tổng số điểm về kỹ thuật?

26. Công ty X nắm giữ 65% cổ phần của Công ty A, 35% cổ phần của Công ty B và 19% cổ phần của Công ty C. Ba Công ty A, B, C cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Cả ba công ty đều độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu tư vấn khác liên quan đến gói thầu. Đáp án nào dưới đây là đúng?

27. Đối với loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên yếu tố nào?

28. Đâu là một trong các điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất?

29. Trong HSDT của nhà thầu A, đối với hạng mục hàng hóa USB 8G, nhà thầu chào USB 8G của Kingmax nhưng tại cột đơn giá nhà thầu lại ghi là “0” đồng. Trong trường hợp này, tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?

30. Năm 2016, Công ty A vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh X trong thời hạn 3 năm. Năm 2017, khi Công ty A tham dự thầu gói thầu B tại tỉnh Y, bên mời thầu gói thầu B sẽ:

31. Theo quy định, sau thời điểm đóng thầu nhà thầu được phép:

32. Gói thầu nào Sau đây là gói thầu quy mô nhỏ:

33. Tại lễ mở thầu, hồ sơ dự thầu nào sau đây sẽ được mở:

34. Đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ:

35. Yêu cầu về doanh thu bình quân được áp dụng đối với…

36. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu càn thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc…:

37. Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển ( nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) được phép:

38. Ban quản lý dự án A trực tiếp thực hiện công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu X mà minh làm chủ đầu tư. Chi phí thẩm định mà Ban quản lý dự án A được nhận trong trường hợp này là bao nhiêu?

39. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 30 tỷ đồng, tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian bên mời thầu gửi thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu (trong trường hợp phải sửa đổi) đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu...:

40. Một trong các điều kiện để áp dụng hình thức tự thực hiện là:

41. Thông báo mời thầu một gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 9 tỷ đồng, trong đó ghi thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 05/7/2019, thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 20/7/2019, thông báo mời thầu này có phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hay không?

42. Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đầy đủ theo Luật đấu thầu?

43. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật cho công trình mà mình đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

44. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh, trong đó nhà thầu A là thành viên đứng đầu liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

45. Bên mời thầu chịu trách nhiệm mở thầu:

46. Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?

47. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu?

48. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì

49. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform (trừ bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh) thì căn cứ vào đâu để đánh giá E-HSDT?

50. Chi phí đăng tải thông báo mời thầu là

51. Khi đánh giá E-HSDT đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, các nội dung đánh giá của nhà thầu được Hệ thống tự động đánh giá dựa trên các thông tin nhà thầu kê khai trong webform là?

52. Đối với nhà thầu là tổ chức, nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu?

53. Phương án nào sau đây là đúng?

54. Giá trị của bảo đảm dự thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là bao nhiêu % giá gói thầu?

55. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, một thành viên trong liên danh có đơn đề nghị rút hồ sơ dự thầu gửi bên mời thầu. Bên mời thầu xử lý hồ sơ dự thầu nhà thầu liên danh này như thế nào?

56. Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đầy đủ?

57. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ được áp dụng phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào sau đây:

58. Gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình được áp dụng loại hợp đồng nào sau đây?

59. Biên bản mở thầu đối với đấu thầu qua mạng phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian bao lâu kể từ thời điểm đóng thầu?

60. Định mức, đơn giá vật liệu, máy, nhân công do cơ quan có thẩm quyền ban hành là cơ sở để:

61. HSMT quy định thời điểm đóng thầu và thời điểm mở thầu là 9h00 và 9h30 ngày 25/5/2016. Nhà thầu A mang HSDT đến nộp lúc 9h10 phút với lý do tắc đường nên đến muộn. Trong trường hợp này, bên mời thầu phải xử lý như thế nào?

62. Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất là nhà thầu nào?

63. Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa và chào giá thấp nhất theo thông tin ghi nhận tại lễ mở thầu. Tuy nhiên, khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất là âm trong khi hồ sơ mời thầu quy định giá trị này phải dương. Trong trường hợp này, cần xem xét hồ sơ dự thầu của nhà thầu A như thế nào?

64. Dự án đầu tư phát triển xây dựng nhà ở cho công nhân kết hợp kinh doanh thương mại của Tổng công ty A (là doanh nghiệp nhà nướcó tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng trong đó vốn nhà nước là 30 tỷ chiếm 15% tổng mức đầu tư, phần vốn còn lại do cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đóng góp. Hỏi dự án nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không?

65. Chi phí dự phòng trong hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh:

66. Do không đồng ý với kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu X thuộc dự án đầu tư phát triển, nhà thầu A đã gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu gói thầu X. Bên mời thầu xử lý đơn kiến nghị của nhà thầu A như thế nào?

67. Trách nhiệm của Bên mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án là gì?

68. Một trong các trách nhiệm của chủ đầu tư:

69. Hồ sơ yêu cầu được sử dụng cho hình thức nào sau đây:

70. Khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ thống mạng đáu thầu quốc gia, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin gì?

Thời gian làm bài