Giải pháp đào tạo toàn diện cho Doanh nghiệp

Con người - Quy trình - Công nghệ

Lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tổng quan khóa học

Website: http://dvledu.vn; Hotline: 0888895757; Email: edu@dvlgroup.vn
Mua ngay
* Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này sẽ giúp cho học viên:
- Nắm vững lộ trình chuyển đổi số áp dụng cho từng doanh nghiệp;
- Biết được thực tại Doanh Nghiệp đang ở đâu, gặp khó khăn, thách thức gì, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp;
- Đội ngũ lãnh đạo nòng cốt doanh nghiệp hiểu được lợi ích, từ đó liên tục đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả và cập nhật nhất.
* Thời lượng bài giảng:  07 clip (mỗi clip dài 7-10 phút)

Giảng viên

Giáo trình

Buổi

01

Chuyên đề 1: Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghệ
1 bài học
Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghệ

Buổi

02

Chuyên đề 2: Đánh giá thực tại và mong muốn của Doanh nghiệp
1 bài học
Đánh giá thực tại và mong muốn của Doanh nghiệp

Buổi

03

Chuyên đề 3: Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của Doanh nghiệp
1 bài học
Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của Doanh nghiệp

Buổi

04

Chuyên đề 4: Quy trình và công nghệ phù hợp cho từng Doanh nghiệp
1 bài học
Quy trình và công nghệ phù hợp cho từng Doanh nghiệp

Buổi

05

Chuyên đề 5: Thách thức, khó khăn và giải pháp trong quá trình triển khai
1 bài học
Thách thức, khó khăn và giải pháp trong quá trình triển khai

Buổi

06

Chuyên đề 6: Cam kết chuyển đổi số của ban lãnh đạo và toàn thể doanh nghiệp
1 bài học
Cam kết chuyển đổi số của ban lãnh đạo và toàn thể doanh nghiệp

Buổi

07

Chuyên đề 7: Tổng kết, rút kinh nghiệm và liên tục đổi mới sáng tạo
1 bài học
Tổng kết, rút kinh nghiệm và liên tục đổi mới sáng tạo